KultAkt je neprofitna organizacija osnovana u veljači 2016. godine, no u svom kratkom postojanju bilježimo veći broj suradnji i projekata. Usmjeravamo svoje aktivnosti realizaciji vizije koja glasi: „kultura kao potreba svakog čovjeka“.
 

Udruga KultAkt je neprofitna, dobrovoljna, neovisna i nepolitička pravna osoba.

 

VIZIJA

Kultura kao potreba svakog čovjeka!

MISIJA

Primjena stečenog interdisciplinarnog znanja kako bi umrežavanjem dionika kreativnih i kulturnih industrija ostvarila njihove potrebe unutar zajednice.

Naša područja djelovanja su: demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura i ostala područja djelovanje. 

U svrhu ostvarenja glavnog cilja, udruga za ciljeve ima:

 • razvoj i promociju
  • kulturalnog, turističkog i projektnog menadžmenta
  • socijalnog poduzetništva
  • neformalnog obrazovanja
  • kreativnih i kulturnih industrija
  • svih područja djelovanja udruge
 • organizaciju aktivnosti i sudjelovanje u aktivnostima unutar područja djelovanja udruge
 • uključivanje mladih
  • kroz educiranje i poticanje proaktivnosti i kreativnosti kod mladih
  • kroz promicanje volonterstva i praćenje kompetencija
  • unutar područja djelovanja udruge
 • neformalno obrazovanje svih građana
  • kroz promicanje volonterstva i organizaciju volonterskog angažmana
  • kroz aktivnosti neformalnog obrazovanja unutar područja djelovanja udruge
 • suradnje s dionicima u skladu s ciljevima i vizijom udruge
 • podizanje svijesti o prethodno navedenim ciljevima

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge KultAkt, unutar područja djelovanja udruge, su:

 • promicanje, priprema i provedba volonterskih aktivnosti i ostalih djelatnosti volonterstva
 • poticanje osobnog i profesionalnog razvoja i samorazvoja
 • promicanje društvene solidarnosti, interkulturalnog dijaloga, dobrog upravljanja i participativne demokracije odnosno sudjelovanja građana u odlučivanju
 • razvoj udruge i sudjelovanje u razvoju civilnoga društva i cjelokupne lokalne zajednice
 • proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičke rasprave u medijima i promicanje medijske pismenosti
 • informiranje javnosti putem digitalnih načina informiranja
 • informiranje javnosti putem fizičke promocije i ostalih promotivnih načina
 • ostale djelatnosti javnog informiranja i medija te ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture
 • promicanje dobrog upravljanja
 • pružanje tehničke podrške i drugih oblika pomoći članstvu
 • organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, kongresa, konferencija, predavanja, radionica, treninga, javnih rasprava, manifestacija, festivala, studijskih putovanja, izložbi, seminara, predstava, panel diskusija i drugih događaja
 • informiranje, savjetovanje, izobrazba, mentorstvo, facilitiranje, predavanje
 • knjigovodstvene, administrativno-financijske, informacijskog-komunikacijske, edukacijske, menadžerske, konzultantske i marketinške usluge
 • izrada i izdavanje različitih tiskovnih, audiovizualnih i promidžbenih odnosno reklamnih i edukativnih materijala
 • socijalno poduzetništvo
 • promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • ostale djelatnosti iz područja gospodarstva
 • zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara
 • kulturna baština te ostale djelatnosti kulturne baštine
 • općekulturna (kulturološka) djelatnost i zasebne djelatnosti: izvedbene umjetnosti, dramske umjetnosti, plesne umjetnosti, glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam, inovativne izvedbene umjetničke prakse, glazbene i scenske manifestacije i festivali, ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti, vizualne umjetnosti, likovne umjetnosti, dizajn i arhitektura, fotografska umjetnost, likovni amaterizam, inovativne vizualne umjetničke prakse, manifestacije vizualnih umjetnosti, ostale djelatnosti vizualne umjetnosti, književno-nakladnička djelatnost, književno stvaralaštvo, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost, novinsko-nakladnička djelatnost, literarni amaterizam, književno-nakladničke manifestacije, ostale književno-nakladničke djelatnosti. audiovizualna djelatnost, filmska i video djelatnost, radio-televizijska djelatnost, interaktivni mediji, audiovizualni amaterizam, inovativne audiovizualne umjetničke prakse, ostale audiovizualne djelatnosti, medijska kultura, interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti, interdisciplinarne kulturno-umjetničke prakse, intersektorske kulturno-umjetničke aktivnosti, interaktivni mediji, ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti, ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti
 • razvojna suradnja, obrazovanje i ravnopravnost spolova te ostale djelatnosti razvojne suradnje
 • međunarodna prijateljstva i ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje
 • odgoj i obrazovanje te razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
 • cjeloživotno učenje, obrazovanje odraslih i izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, za zaštitu i promicanje ljudskih prava, za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta i za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 • međunarodna suradnja, mobilnost u obrazovanju i ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja
 • znanost, stručni rad, znanstvenoistraživački rad i istraživanje unutar društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, interdisciplinarnih područja znanosti i umjetnosti
 • popularizacija znanosti, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja te ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada, obrazovanja i istraživanja
 • razvoj, planiranje i edukacija za održivi razvoj ruralnih područja te ostale aktivnosti i djelatnosti vezane za razvoj ruralnih područja
 • zaštita javnih dobara u ruralnim i urbanim područjima
 • razvoj, planiranje i edukacija za održivi razvoj urbanih područja, urbane obnove i ostalih djelatnosti razvoja urbanih područja
 • održivi gospodarski razvoj i ostale djelatnosti održivog gospodarskog razvoja
 • razvoj društvenog kapitala
 • održivi turizam
 • socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge te ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške i socijalnih usluga
 • savjetovanje i pomaganje te organiziranje slobodnih aktivnosti
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
 • pomoć i podrška u zajednici
 • izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina
 • elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika te ostale djelatnosti elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike
 • tehnička kultura i djelatnosti tehničke kulture: graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, samogradnja vozila, plovila, letjelica, opreme i pribora, brodomodelarstvo i brodomaketarstvo, raketno modelarstvo i maketarstvo, zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo, želježničko modelarstvo i maketarstvo, jedriličarsko modelarstvo, automodelarstvo i automaketarstvo te ostale djelatnosti modelarstva, maketarstva i graditeljstva, informatika i računalstvo, strojarstvo i konstruktorstvo, komunikacijska tehnika, radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja, amaterska radiogoniometrija, CB radioamaterizam, amaterska radiotelegrafija, digitalne komunikacije, satelitske komunikacije, bežični mrežni sustavi, ostale djelatnosti komunikacijske tehnike, audiovizualne tehničke djelatnosti, neprofesijska filmska djelatnost, neprofesijska video djelatnost, neprofesijska fotografska djelatnost, podvodna fotografija, ostale audiovizualne tehničke djelatnosti, astronautika i astronomija, amaterska astronautika, astronomija, ostale djelatnosti astronautike i astronomije, inovatorstvo
 • cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi
 • organiziranje i razvijanje tehničke kulture, poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi te ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture
 • druge djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva udruge

 

Službene dokumente možete preuzeti: klikom na ovu poveznicu